Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης σε ομάδα με υποψηφιότητα συμμετοχής στο Google Summer of Code 2021

Το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο της προπαρασκευής των προτάσεων που θα υποβληθούν στο Google Summer of Code και σε συνεργασία με τη Red Hat, θα έχει τη δυνατότητα να πλαισιώσει μία από τις υποψήφιες ομάδες των προτάσεων με έναν φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δυνατότητα αυτή έρχεται ως συνέχεια των δύο ιδιαίτερα επιτυχημένων παρουσιών του εργαστηρίου στις αμέσως προηγούμενες διοργανώσεις του Google Summer of Code, το 2019 και το 2020.

Η υποψήφια ομάδα στην οποία θα ενταχθεί ο φοιτητής/η φοιτήτρια που θα επιλεχθεί θα αφορά το έργο «EAT  - Testing Infinite Software Project Versions», μία γενική περιγραφή του οποίου βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων έργων της Red Hat. Ο προγραμματισμός αναφορικά με το αντικείμενο της συμμετοχής είναι να επεκταθεί η τρέχουσα υλοποίηση του EAT framework ώστε να καλυφθούν οι τελευταίες εκδόσεις του JBoss server από τα τεστ συνεχούς ολοκλήρωσης και να υποστηρηχθεί και το εργαλείο gradle, παράλληλα με το εργαλείο maven το οποίο ήδη υποστηρίζεται.

Για την επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών που θα του ανατεθούν στο πλαίσιο της ομάδας, ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο σε προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε Java, ενώ ισχυρά επιθυμητή είναι η ύπαρξη καλού επιπέδου γνώσεων σε τεχνολογία λογισμικού και εργαλεία ελέγχου ποιότητας λογισμικού.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Google Summer of Code, οι φοιτητές λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση από την Google, όπως περιγράφεται στη σχετική σελίδα του GSOC.

Διευκρινίζεται ότι η τελική συμμετοχή της υποψήφιας ομάδας στο Google Summer of Code τελεί υπό την αίρεση ότι το «EAT (EAP Additional Testsuite)» project θα είναι μεταξύ των υποψηφίων προτάσεων που θα προκριθούν από τη Red Hat για συμμετοχή στο Google Summer of Code.

Επιλέξιμοι φοιτητές/φοιτήτριες για συμμετοχή στην υποψήφια ομάδα είναι όσοι βρίσκονται μεταξύ του 3ου και 6ου έτους των σπουδών τους. είναι Οι επιλέξιμοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην υποψήφια ομάδα, καλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 2 Απριλίου στη διεύθυνση costas@uop.gr e-mail με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο GSoC» και στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Ψηφιακό αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας. Είναι αποδεκτή η υποβολή ψηφιακού αντιγράφου βαθμολογίας που έχει ληφθεί από το e-secretary
  3. Σύντομο σημείωμα (έως ½ σελίδα) στο οποίο θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Google Summer of Code και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούν ότι μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.